Placent Active ir uzņēmies mērķi būt Tev uzticams, kā arī Tavas tiesības godājošs partneris personas datu apstrādāšanas laikā. Tādēļ esam sastādījuši privātuma politikas principus, kas apskata klientu datu vākšanu, lietošanu, izpaušanu, izplatīšanu un saglabāšanu.

1. Jēdzieni

1.1. Datu subjekts ir fiziska persona, par kuru uzņēmumam Placent Active ir informācija vai informācija, ar kuru ir iespējams identificēt fizisku personu. Datu subjekts ir, piemēram, fiziskas personas, kuras ir Klienti, sadarbības partneri, kā arī darbinieki, par kuriem uzņēmumam Placent Active ir Personas dati.
1.2. Privātuma noteikumi ir šis teksts, kas nosaka Placent Active Personas datu Apstrādes principus.
1.3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
1.4. Personas datu Apstrāde ir jebkāda ar Datu subjekta Personas datiem veicama darbība. Piemēram, Personas datu vākšana, saglabāšana, kārtošana, uzglabāšana, grozīšana un publiskošana, piekļuves nodrošināšana, pieprasījumu veikšana un izrakstu veikšana, lietošana, nosūtīšana, savstarpēja lietošana, apvienošana, slēgšana, dzēšana vai iznīcināšana, vai vairākas iepriekš minētās darbības, neatkarīgi no darbību veikšanas veida un izmantojamajiem līdzekļiem.
1.5. Klients ir katra fiziska vai juridiska persona, kas izmanto vai ir izteikusi vēlmi izmantot Placent Active pakalpojumus.
1.6. Līgums ir starp Placent Active un Klientu noslēgts Pakalpojuma sniegšanas vai cits līgums.
1.7. Interneta vietne www.placentactiv.lv ir Placent Active interneta vietne.
1.8. Apmeklētājs ir persona, kas izmanto Placent Active interneta vietni.
1.9. Bērns Personas datu Apstrādes kontekstā ir persona līdz 13 gadu vecumam Igaunijas Republikā.
1.10. Pakalpojumi ir dažādi Placent Active piedāvātie pakalpojumi un produkti.
1.11. Sīkdatnes ir datu datnes, kas dažreiz tiek saglabātas Interneta vietnes Apmeklētāja iekārtā.
1.12. Placent Active Datu aizsardzības speciālists ir persona, kas uzņēmumā Placent Active seko Personas datu Apstrādes principu piemērošanai un ar kuru Datu subjekts var sazināties sūdzības gadījumā.
1.13. Pārdošanas kanāli ir Placent Active izmantotie veidi saziņai ar Datu subjektu, preču pārdošanai un pakalpojumu sniegšanai radīts līdzeklis. T.sk. e-pasts, tālrunis, publiskie un sociālie mediji, dažādas sarunu līnijas, personalizētas un interaktīvas reklāmas un citi līdzīgi rīki Interneta vietnēs un citur.
1.14. Produktu portfelis ir dažādi Placent Active produkti un Pakalpojumi, kuru saraksts ir pieejams interneta vietnē www.placentactiv.lv.
Privātuma noteikumos, Līgumā, Vispārējos noteikumus un pušu savstarpējā saziņā jēdzienus izmanto iepriekš norādītajā nozīmē.

2. Vispārējie nosacījumi

2.1. Placent Active ir juridiska persona Placent Active OÜ, reģistrācijas numurs Igaunijā 16649843, atrašanās vieta Sepa 15g, Tartu 50114, Igaunijā  
2.2. Personas datus Placent Active var apstrādāt:
2.2.1. kā datu pārzinis, nosakot apstrādes mērķus un līdzekļus;
2.2.2. kā apstrādātājs saskaņā ar datu pārziņa norādījumiem;
2.2.3. kā saņēmējs apjomā, kādā tam tiek nosūtīti Personas dati.
2.3. Privātuma noteikumi tiek piemēroti Datu subjektiem, un no Privātuma noteikumos minētajām tiesībām un saistībām vadās visi Placent Activee darbinieki un sadarbības partneri, kuriem ir saskare ar Placent Active valdījumā esošajiem Personas datiem.
2.3.1. Privātuma noteikumus var papildināt Interneta vietnē vai iekārtās publicējamie privātuma paziņojumi, ar tiem Privātuma noteikumus var arī grozīt un papildināt.

3. Principi

3.1. Placent Active, veicot Personas datu Apstrādi, vienmēr vadās no Datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām.
3.2. Placent Active mērķis ir atbildīga Personas datu Apstrāde, tā ietvaros uzņēmums vadās no vislabākās prakses, lai vienmēr būtu gatavs demonstrēt Personas datu Apstrādes atbilstību uzstādītajiem mērķiem.
3.3. Placent Active visi ar Personas datu Apstrādi saistītie procesi, norādījumi un darbības vadās no šādiem principiem:
3.3.1. Likumīgums. Personas datu Apstrādes gadījumā tam ir no likuma izrietošs pamats, piemēram, piekrišana;
3.3.2. Taisnīgums. Personas datu Apstrāde ir taisnīga, galvenokārt pieprasot, lai Datu subjektam būtu pietiekama informācija par to, kā tiek Apstrādāti Personas dati.
3.3.3. Caurskatāmība. Personas datu Apstrāde ir caurskatāma no Datu subjekta viedokļa.
3.3.4. Atbilstība mērķim. Personas dati tiek vākti precīzi un skaidri noteiktiem un tiesiskiem mērķiem, kā arī tie vēlāk netiek apstrādāti veidā, kas ir pretrunā ar šiem mērķiem.
3.3.5. Pareizība. Personas dati ir pareizi un vajadzības gadījumā aktualizēti, kā arī ir izmantoti visi saprātīgie līdzekļi, lai no Personas datu Apstrādes mērķa viedokļa nepareizi Personas dati tiktu dzēsti vai laboti.
3.3.6. Uzglabāšanas ierobežojums. Personas dati tiek uzglabāti veidā, kas Datu subjektus ļauj identificēt tikai tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams tā mērķa izpildei, kuram personas dati tiek apstrādāti. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja Placent Active vēlas Personas datus glabāt ilgāk nekā tas ir nepieciešams atbilstoši vākšanas mērķim, Placent Active anonimizē datus tā, lai Datu subjekts vairs nebūtu identificējams. Datus, kurus Placent Active ir saņēmis caur klienta vai citām līdzīgām attiecībām, Placent Active uzglabā atbilstoši labām paražām un uz piekrišanas pamata apstrādājamos datus līdz piekrišanas atsaukšanai.
3.3.7. Uzticamība un konfidencialitāte. Personas datu Apstrāde notiek veidā, kas nodrošina atbilstošu Personas datu drošību, tai skaitā aizsargā pret Apstrādi bez atļaujas vai nelikumīgu Apstrādi, kā arī pret nejaušu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu, izmantojot saprātīgus tehniskos vai organizatoriskos līdzekļus. Placent Active ir gan uzņēmuma iekšējie norādījumi, noteikumi darbiniekiem, gan arī atsevišķi līgumi ar katru apstrādātāju, kas paredz vislabākāko praksi, pastāvīgu riska novērtēšanu un atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus Personas datu Apstrādei.

4. Personas datu sastāvs

4.1. Placent Active vāc arī šāda tipa Personas datus:
4.1.1. Datu subjekta uzņēmumam Placent Active publiskotie Personas dati (vārds, e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs);
4.1.2. Datu subjekta un Placent Active parastās saziņas rezultātā radušies Personas dati;
4.1.3. Datu subjekta nepārprotami publiskotie Personas dati (piem., sociālajos medijos);
4.1.4. Pakalpojuma izmantošanas laikā radušies Personas dati (piem., veicot pirkumu e-veikalā);
4.1.5. Interneta vietnes apmeklēšanas un lietošanas rezultātā radušies Personas dati (piem., Interneta vietnē pavadītais laiks);
4.1.6. No trešajām personām saņemamie Personas dati;
4.1.7. Placent Active radītie un kombinētie Personas dati (klientu attiecību ietvaros notikusī sarakste vai pasūtījumu vēstures saraksts).

5. Personas datu sastāvs un apstrādes mērķi un pamati

5.1. Placent Active Personas datus apstrādā tikai uz piekrišanas vai likuma pamata.
5.2. Uz piekrišanas pamata Placent Active apstrādā personas datus precīzi tajās robežās, apjomā un mērķiem, kurus Datu subjekts ir noteicis. Piekrišanas gadījumā Placent Active vadās no principa, ka katrai piekrišanai jābūt skaidri nošķiramai no citiem jautājumiem, kā arī saprotamā un vienkārši pieejamā veidā, skaidrā un vienkāršā valodā. Piekrišana var būt sniegta gan rakstiski, gan elektroniski vai kā mutisks paziņojums. Datu subjekts piekrišanu sniedz brīvprātīgi, konkrēti, apzināti un viennozīmīgi, piemēram, atzīmējot lauku Interneta vietnē.
5.3. Tiesiska interese nozīmē Placent Active interesi apsaimniekot un vadīt savu uzņēmumu tā, lai varētu piedāvāt vislabākos iespējamos Pakalpojumus tirgū. Uz no likuma izrietoša pamata Placent Active apstrādā Personas datu tikai pēc rūpīgas novērtēšanas, lai konstatētu, ka Placent Active ir tiesiska interese, uz kuras pamata Personas Datu Apstrāde ir nepieciešama un atbilst Datu subjekta interesēm un tiesībām. Personas datu Apstrāde var notikt galvenokārt uz tiesiskas intereses pamata šādiem mērķiem:
5.3.1. Uzticamu klienta attiecību nodrošināšanai, piemēram, Personas datu Apstrāde, kas ir ļoti nepieciešama reālo labuma saņēmēju noskaidrošanai vai krāpšanas novēršanai;
5.3.2. Klientu bāzes administrēšana un analizēšana, lai uzlabotu Pakalpojumu un produktu pieejamību, izvēli, kvalitāti, kā arī, lai piekrišanas gadījumā sniegtu Klientam vislabākos un personalizētus piedāvājumus;
5.3.3. Interneta vietņu, mobilo lietotņu un citu Pakalpojumu lietošanas laikā savācamie identifikatori un personas dati. Placent Active vācamos datus izmanto interneta analīzei vai mobilo un informācijas sabiedrības pakalpojumu analīzei, darbības nodrošināšanai, uzlabošanai, statistikas veidošanai un Apmeklētāja uzvedības un lietošanas pieredzes analizēšanai, kā arī labāka un personalizētāka Pakalpojuma sniegšanai;
5.3.4. Akciju organizēšana, t.sk. personalizētu un mērķētu akciju organizēšana, Klientu un Apmeklētāju apmierinātības pētījumu veikšana, kā arī veiktu mārketinga darbību efektivitātes mērīšana;
5.3.5. Klienta un Apmeklētāja uzvedības analizēšana dažādos Pārdošanas kanālos, Interneta vietnēs;
5.3.6. Tīkla, informācijas un kiberdrošības apsvērumi, piemēram, cīņai ar pirātismu, kā arī Interneta vietņu drošības nodrošināšanai, kā arī rezerves kopiju veidošanai un saglabāšanai izmantojamie līdzekļi;
5.3.7. Juridisku prasījumu sastādīšanai, iesniegšanai vai aizsargāšanai.
5.4. No likuma izrietošas saistības izpildei Placent Active apstrādā Personas datus likumā noteikto pienākumu izpildei vai likumā atļauto lietošanas veidu piemērošanai. Piemēram, no likuma izrietošas saistības maksājumu apstrādē vai naudas atmazgāšanas noteikumu ievērošanā.
5.5. Ja Personas datu Apstrāde notiek ar citu mērķi kā tas, kuram Personas dati tika sākotnēji vākti, vai nebalstās uz Datu subjekta sniegto piekrišanu, Placent Active rūpīgi apsver šādas jaunas Apstrādes pieļaujamību.

5.6. Uzņēmums Placent Active OÜ ir atbildīgais personas datu apstrādātājs, uzņēmums Placent Active OÜ maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

6. Klientu datu publiskošana un/vai nosūtīšana trešajām personām

6.1. Placent Active sadarbojas ar personām, kurām Placent Active sadarbības ietvaros un ar sadarbības mērķi var nosūtīt ar Datu subjektiem saistīto informāciju, t.sk. Personas datus.
6.2. Šādas trešās personas var būt reklāmas un mārketinga partneri, klientu apmierinātības pētījumu organizējoši uzņēmumi, parādu piedziņas pakalpojuma sniedzēji, parādnieku reģistri, IT partneri, pasta pakalpojumu sniedzēji vai starpnieki, iestādes un organizācijas ar nosacījumu, ka:
6.2.1. atbilstošais mērķis un Apstrāde ir likumīgi;
6.2.2. Personas datu Apstrāde notiek atbilstoši Placent Active norādījumiem un uz spēkā esoša līguma pamata.

7. Personas datu apstrādes drošība

7.1. Placent Active Personas datus uzglabā tikai minimālo nepieciešamo laiku. Personas dati, kuru uzglabāšanas termiņš ir notecējis, tiek iznīcināti, izmantojot vislabāko praksi un atbilstoši Placent Active šim nolūkam noteiktajai kārtībai.
7.2. Placent Active ir ieviesis norādes un procedūras par to, kā nodrošināt Personas datu drošību, izmantojot gan organizatoriskus, gan tehniskus līdzekļus.
7.3. Ja saistībā ar Personas datiem notiek jebkāds incidents, Placent Active pieņem visus nepieciešamos mērus, lai samazinātu sekas un atbilstošus riskus nākotnē. Placent Active arī reģistrē visus incidentus un paredzētajā gadījumā par to informē Datu aizsardzības inspekciju un Datu subjektu tieši.

8. Bērnu Personas datu apstrāde

8.1. Placent Active Pakalpojumi, t.sk. informācijas sabiedrības pakalpojumi nav mērķēti Bērniem.
8.2. Placent Active apzināti nevāc informāciju par personām līdz 13 gadu vecumam jeb Bērniem, un apzinātas šādas darbības gadījumā vadāmies no Bērna vecāka vai aizbildņa vēlmēm.
8.3. Ja Placent Active uzzina, ka tomēr ir vācis Personas datus no Bērna vai par Bērnu, Placent Active dara visu, lai pārtrauktu šādu Personas datu Apstrādi.

9. Datu subjekta tiesības

9.1. Ar piekrišanu saistītās tiesības:
9.1.1. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā paziņot uzņēmumam Placent Active par savu vēlmi atsaukt piekrišanu Personas datu Apstrādei.
9.1.2. Uzņēmumam Placent Active sniegto piekrišanu saņemt jaunumus var atsaukt, izmantojot jaunumu apakšā esošo saiti.
9.2. Personas datu apstrādē Datu subjektam ir arī šādas tiesības:
9.2.1. Tiesības saņemt informāciju jeb Datu subjekta tiesības saņemt informāciju par Personas datiem, kas ir savākti par viņu.
9.2.2. Tiesības iepazīties ar datiem, kas aptver arī Datu subjekta tiesības uz Apstrādājamo Personas datu kopiju.
9.2.3. Tiesības uz nepareizu Personas datu labošanu.
9.2.4. Tiesības uz datu dzēšanu jeb konkrētos gadījumos Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Personas dati tiktu dzēsti, piemēram, ja Apstrāde notiek tikai uz piekrišanas pamata.
9.2.5. Tiesības pieprasīt Personas datu Apstrādes ierobežošanu. Šādas tiesības rodas, piemēram, gadījumā, ja Personas datu Apstrāde nav atļauta uz likuma pamata vai Datu subjekts apstrīd Personas datu pareizību. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Personas datu Apstrādes ierobežošanu uz laiku, kas datu pārzinim ļauj pārbaudīt Personas datu pareizību, vai, ja personas datu Apstrāde ir nelikumīga, bet Datu subjekts nepiesaka personas datu dzēšanu.
9.2.6. Tiesības uz uzraudzības iestāžu vērtējumu par to, vai Datu subjekta Personas datu Apstrāde ir likumīga.

10. Tiesību realizēšana un pretenziju iesniegšana

10.1. Tiesību realizēšana:
10.1.1. Datu subjektam ir tiesības gadījumā, ja ir jautājums, pieteikums vai sūdzība, kas ir saistīta ar Personas datu apstrādi, vērsties pie Placent Active, rakstot e-pastu uz adresi info@placentactiv.ee.
10.2. Sūdzību iesniegšana:
10.2.1. Datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību pie Placent Active, Datu aizsardzības inspekcijas vai tiesā, ja Datu subjekts uzskata, ka, apstrādājot Personas datus, ir pārkāptas viņa tiesības.
10.2.2. Datu aizsardzības inspekcijas (AKI) kontaktinformācija ir AKI mājaslapā: Nõuandetelefon | Andmekaitse Inspektsioon (aki.ee)

 

11. Sīkdatnes un citas interneta tehnoloģijas

11.1. Placent Active var vākt datus par Interneta vietņu un citu informācijas sabiedrības pakalpojumu Apmeklētājiem, izmantojot Sīkdatnes (t.i., mazas informācijas datnes, kuras Apmeklētāja pārlūks saglabā Apmeklētāja datora vai citas iekārtas cietajā diskā) vai citas līdzīgas tehnoloģijas (piem., IP adrese, iekārtas informācija, atrašanās vietas informācija) un apstrādāt šos datus.
11.2. Placent Active savācamos datus izmanto, lai nodrošinātu Pakalpojuma sniegšanu atbilstoši Apmeklētāja vai Klienta paradumiem; nodrošinātu vislabāko Pakalpojuma kvalitāti; informētu Apmeklētāju un Klientu par saturu un izteiktu ieteikumus; padarītu reklāmas atbilstošākas un efektivizētu mārketinga centienus; vienkāršotu autorizēšanos un datu aizsardzību. Savāktos datus izmanto arī Apmeklētāju uzskaitei un viņu lietošanas paradumu fiksēšanai.
11.3. Placent Active izmanto sesijas, pastāvīgās un reklāmas sīkdatnes. Sesijas sīkdatnes tiek dzēstas automātiski pēc katra apmeklējuma; pastāvīgās sīkdatnes saglabājas, atkārtoti izmantojot Interneta vietni. Trešo pušu Sīkdatnes Placent Active izmanto partneru Interneta vietnes. Šo Sīkdatņu rašanos Placent Active nekontrolē, tādēļ informāciju par šīm sīkdatnēm saņemsi pie trešajām pusēm.
11.4. Sīkdatnēm Apmeklētāji piekrīt, tās izmantojot Interneta vietnē, Informācijas sabiedrības pakalpojuma iestatījumos vai interneta pārlūkā.
11.5. Lielākā daļa interneta pārlūkotāju atļauj Sīkdatnes. Pilnībā aizliedzot Sīkdatnes, Interneta vietnes funkcijas Apmeklētājam nav pieejamas. Sīkdatņu un citu līdzīgu tehnoloģiju atļaušanu vai aizliegšanu kontrolē Apmeklētājs, izmantojot sava interneta pārlūka iestatījumus, informācijas sabiedrības pakalpojuma iestatījumus un šādas privātuma efektivizēšanas platformas.

12. Svarīgi dokumenti, norādījumi, kārtības

12.1. Piemērojot Placent Active Privātuma noteikumus, vadās no šādiem dokumentiem, kārtībām, norādījumiem:
12.1.1. Apstrādes darbību reģistrs, kurā ir minēti visi Personas datu apstrādes mērķi, veidi, apstrādājamo Personas datu tipi un kategorijas, kā arī atbilstošie Apstrādes pamati;
12.1.2. Personas e-veikala konts, cauru kuru Datu subjekts piekļūst saviem uzņēmumā Placent Active esošajiem personas datiem; var tos labot, grozīt, kā arī realizēt citas savas uz likuma un šo Privātuma noteikumu pamata sniedzamās tiesības;
12.1.3. Placent Active organizatorisko un tehnisko līdzekļu izmantošanas principi, kuros ir minēti dažādi līdzekļi, kurus Placent Active izmanto, lai vienmēr nodrošinātu personas datu konfidencialitāti un drošību.
12.1.4. Viss par sīkdatnēm (angļu valodā): Sīkdatņu un citu interneta tehnoloģiju apraksti, kurus izmanto Placent Active.

13. Kontaktinformācija un informācija

13.1. Placent Active Datu subjektam svarīga kontaktinformācija:
13.1.1. Jautājumos par Personas datiem ar Placent Active var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi info@placentactiv.ee

14. Citi nosacījumi

14.1. Placent Active ir tiesības vienpusēji grozīt šos Privātuma noteikumus. Par izmaiņām Placent Active Datu subjektus informē mājaslapā www.placentactiv.lv. Pieņemam, ka, sākot izmantot Placent Active interneta vietni www.placentactiv.lv, esat iepazinies ar privātuma noteikumiem un piekritis tiem.