Placent Activ Milano ir uzņēmies mērķi būt Tev uzticams, kā arī Tavas tiesības godājošs partneris personas datu apstrādāšanas laikā. Tādēļ esam sastādījuši privātuma politikas principus, kas apskata klientu datu vākšanu, lietošanu, izpaušanu, izplatīšanu un saglabāšanu.

1. Jēdzieni

1.1. Datu subjekts ir fiziska persona, par kuru uzņēmumam Placent Activ Milano ir informācija vai informācija, ar kuru ir iespējams identificēt fizisku personu. Datu subjekts ir, piemēram, fiziskas personas, kuras ir Klienti, sadarbības partneri, kā arī darbinieki, par kuriem uzņēmumam Placent Activ Milano ir Personas dati.
1.2. Privātuma noteikumi ir šis teksts, kas nosaka Placent Activ Milano Personas datu Apstrādes principus.
1.3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
1.4. Personas datu Apstrāde ir jebkāda ar Datu subjekta Personas datiem veicama darbība. Piemēram, Personas datu vākšana, saglabāšana, kārtošana, uzglabāšana, grozīšana un publiskošana, piekļuves nodrošināšana, pieprasījumu veikšana un izrakstu veikšana, lietošana, nosūtīšana, savstarpēja lietošana, apvienošana, slēgšana, dzēšana vai iznīcināšana, vai vairākas iepriekš minētās darbības, neatkarīgi no darbību veikšanas veida un izmantojamajiem līdzekļiem.
1.5. Klients ir katra fiziska vai juridiska persona, kas izmanto vai ir izteikusi vēlmi izmantot Placent Activ Milano pakalpojumus.
1.6. Līgums ir starp Placent Activ Milano un Klientu noslēgts Pakalpojuma sniegšanas vai cits līgums.
1.7. Interneta vietne www.placentactiv.lv ir Placent Activ Milano interneta vietne.
1.8. Apmeklētājs ir persona, kas izmanto Placent Activ Milano interneta vietni.
1.9. Bērns Personas datu Apstrādes kontekstā ir persona līdz 13 gadu vecumam Igaunijas Republikā.
1.10. Pakalpojumi ir dažādi Placent Activ Milano piedāvātie pakalpojumi un produkti.
1.11. Sīkdatnes ir datu datnes, kas dažreiz tiek saglabātas Interneta vietnes Apmeklētāja iekārtā.
1.12. Placent Activ Milano Datu aizsardzības speciālists ir persona, kas uzņēmumā Placent Activ Milano seko Personas datu Apstrādes principu piemērošanai un ar kuru Datu subjekts var sazināties sūdzības gadījumā.
1.13. Pārdošanas kanāli ir Placent Activ Milano izmantotie veidi saziņai ar Datu subjektu, preču pārdošanai un pakalpojumu sniegšanai radīts līdzeklis. T.sk. e-pasts, tālrunis, publiskie un sociālie mediji, dažādas sarunu līnijas, personalizētas un interaktīvas reklāmas un citi līdzīgi rīki Interneta vietnēs un citur.
1.14. Produktu portfelis ir dažādi Placent Activ Milano produkti un Pakalpojumi, kuru saraksts ir pieejams interneta vietnē www.placentactiv.lv.
Privātuma noteikumos, Līgumā, Vispārējos noteikumus un pušu savstarpējā saziņā jēdzienus izmanto iepriekš norādītajā nozīmē.

2. Vispārējie nosacījumi

2.1. Placent Activ Milano ir juridiska persona Placent OÜ, reģistrācijas numurs Igaunijā 16649843, atrašanās vieta Vahtramäe tee 8-1, Tallinn, 11912, Igaunijā  
2.2. Personas datus Placent Activ Milano var apstrādāt:
2.2.1. kā datu pārzinis, nosakot apstrādes mērķus un līdzekļus;
2.2.2. kā apstrādātājs saskaņā ar datu pārziņa norādījumiem;
2.2.3. kā saņēmējs apjomā, kādā tam tiek nosūtīti Personas dati.
2.3. Privātuma noteikumi tiek piemēroti Datu subjektiem, un no Privātuma noteikumos minētajām tiesībām un saistībām vadās visi Placent Active Milano darbinieki un sadarbības partneri, kuriem ir saskare ar Placent Activ Milano valdījumā esošajiem Personas datiem.
2.3.1. Privātuma noteikumus var papildināt Interneta vietnē vai iekārtās publicējamie privātuma paziņojumi, ar tiem Privātuma noteikumus var arī grozīt un papildināt.

3. Principi

3.1. Placent Activ Milano, veicot Personas datu Apstrādi, vienmēr vadās no Datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām.
3.2. Placent Activ Milano mērķis ir atbildīga Personas datu Apstrāde, tā ietvaros uzņēmums vadās no vislabākās prakses, lai vienmēr būtu gatavs demonstrēt Personas datu Apstrādes atbilstību uzstādītajiem mērķiem.
3.3. Placent Activ Milano visi ar Personas datu Apstrādi saistītie procesi, norādījumi un darbības vadās no šādiem principiem:
3.3.1. Likumīgums. Personas datu Apstrādes gadījumā tam ir no likuma izrietošs pamats, piemēram, piekrišana;
3.3.2. Taisnīgums. Personas datu Apstrāde ir taisnīga, galvenokārt pieprasot, lai Datu subjektam būtu pietiekama informācija par to, kā tiek Apstrādāti Personas dati.
3.3.3. Caurskatāmība. Personas datu Apstrāde ir caurskatāma no Datu subjekta viedokļa.
3.3.4. Atbilstība mērķim. Personas dati tiek vākti precīzi un skaidri noteiktiem un tiesiskiem mērķiem, kā arī tie vēlāk netiek apstrādāti veidā, kas ir pretrunā ar šiem mērķiem.
3.3.5. Pareizība. Personas dati ir pareizi un vajadzības gadījumā aktualizēti, kā arī ir izmantoti visi saprātīgie līdzekļi, lai no Personas datu Apstrādes mērķa viedokļa nepareizi Personas dati tiktu dzēsti vai laboti.
3.3.6. Uzglabāšanas ierobežojums. Personas dati tiek uzglabāti veidā, kas Datu subjektus ļauj identificēt tikai tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams tā mērķa izpildei, kuram personas dati tiek apstrādāti. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja Placent Activ Milano vēlas Personas datus glabāt ilgāk nekā tas ir nepieciešams atbilstoši vākšanas mērķim, Placent Activ Milano anonimizē datus tā, lai Datu subjekts vairs nebūtu identificējams. Datus, kurus Placent Activ Milano ir saņēmis caur klienta vai citām līdzīgām attiecībām, Placent Activ Milano uzglabā atbilstoši labām paražām un uz piekrišanas pamata apstrādājamos datus līdz piekrišanas atsaukšanai.
3.3.7. Uzticamība un konfidencialitāte. Personas datu Apstrāde notiek veidā, kas nodrošina atbilstošu Personas datu drošību, tai skaitā aizsargā pret Apstrādi bez atļaujas vai nelikumīgu Apstrādi, kā arī pret nejaušu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu, izmantojot saprātīgus tehniskos vai organizatoriskos līdzekļus. Placent Active Milano ir gan uzņēmuma iekšējie norādījumi, noteikumi darbiniekiem, gan arī atsevišķi līgumi ar katru apstrādātāju, kas paredz vislabākāko praksi, pastāvīgu riska novērtēšanu un atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus Personas datu Apstrādei.

4. Personas datu sastāvs

4.1. Placent Activ Milano vāc arī šāda tipa Personas datus:
4.1.1. Datu subjekta uzņēmumam Placent Activ Milano publiskotie Personas dati (vārds, e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs);
4.1.2. Datu subjekta un Placent Activ Milano parastās saziņas rezultātā radušies Personas dati;
4.1.3. Datu subjekta nepārprotami publiskotie Personas dati (piem., sociālajos medijos);
4.1.4. Pakalpojuma izmantošanas laikā radušies Personas dati (piem., veicot pirkumu e-veikalā);
4.1.5. Interneta vietnes apmeklēšanas un lietošanas rezultātā radušies Personas dati (piem., Interneta vietnē pavadītais laiks);
4.1.6. No trešajām personām saņemamie Personas dati;
4.1.7. Placent Activ Milano radītie un kombinētie Personas dati (klientu attiecību ietvaros notikusī sarakste vai pasūtījumu vēstures saraksts).

5. Personas datu sastāvs un apstrādes mērķi un pamati

5.1. Placent Activ Milano Personas datus apstrādā tikai uz piekrišanas vai likuma pamata.
5.2. Uz piekrišanas pamata Placent Activ Milano apstrādā personas datus precīzi tajās robežās, apjomā un mērķiem, kurus Datu subjekts ir noteicis. Piekrišanas gadījumā Placent Activ Milano vadās no principa, ka katrai piekrišanai jābūt skaidri nošķiramai no citiem jautājumiem, kā arī saprotamā un vienkārši pieejamā veidā, skaidrā un vienkāršā valodā. Piekrišana var būt sniegta gan rakstiski, gan elektroniski vai kā mutisks paziņojums. Datu subjekts piekrišanu sniedz brīvprātīgi, konkrēti, apzināti un viennozīmīgi, piemēram, atzīmējot lauku Interneta vietnē.
5.3. Tiesiska interese nozīmē Placent Activ Milano interesi apsaimniekot un vadīt savu uzņēmumu tā, lai varētu piedāvāt vislabākos iespējamos Pakalpojumus tirgū. Uz no likuma izrietoša pamata Placent Activ Milano apstrādā Personas datu tikai pēc rūpīgas novērtēšanas, lai konstatētu, ka Placent Activ Milano ir tiesiska interese, uz kuras pamata Personas Datu Apstrāde ir nepieciešama un atbilst Datu subjekta interesēm un tiesībām. Personas datu Apstrāde var notikt galvenokārt uz tiesiskas intereses pamata šādiem mērķiem:
5.3.1. Uzticamu klienta attiecību nodrošināšanai, piemēram, Personas datu Apstrāde, kas ir ļoti nepieciešama reālo labuma saņēmēju noskaidrošanai vai krāpšanas novēršanai;
5.3.2. Klientu bāzes administrēšana un analizēšana, lai uzlabotu Pakalpojumu un produktu pieejamību, izvēli, kvalitāti, kā arī, lai piekrišanas gadījumā sniegtu Klientam vislabākos un personalizētus piedāvājumus;
5.3.3. Interneta vietņu, mobilo lietotņu un citu Pakalpojumu lietošanas laikā savācamie identifikatori un personas dati. Placent Activ Milano vācamos datus izmanto interneta analīzei vai mobilo un informācijas sabiedrības pakalpojumu analīzei, darbības nodrošināšanai, uzlabošanai, statistikas veidošanai un Apmeklētāja uzvedības un lietošanas pieredzes analizēšanai, kā arī labāka un personalizētāka Pakalpojuma sniegšanai;
5.3.4. Akciju organizēšana, t.sk. personalizētu un mērķētu akciju organizēšana, Klientu un Apmeklētāju apmierinātības pētījumu veikšana, kā arī veiktu mārketinga darbību efektivitātes mērīšana;
5.3.5. Klienta un Apmeklētāja uzvedības analizēšana dažādos Pārdošanas kanālos, Interneta vietnēs;
5.3.6. Tīkla, informācijas un kiberdrošības apsvērumi, piemēram, cīņai ar pirātismu, kā arī Interneta vietņu drošības nodrošināšanai, kā arī rezerves kopiju veidošanai un saglabāšanai izmantojamie līdzekļi;
5.3.7. Juridisku prasījumu sastādīšanai, iesniegšanai vai aizsargāšanai.
5.4. No likuma izrietošas saistības izpildei Placent Activ Milano apstrādā Personas datus likumā noteikto pienākumu izpildei vai likumā atļauto lietošanas veidu piemērošanai. Piemēram, no likuma izrietošas saistības maksājumu apstrādē vai naudas atmazgāšanas noteikumu ievērošanā.
5.5. Ja Personas datu Apstrāde notiek ar citu mērķi kā tas, kuram Personas dati tika sākotnēji vākti, vai nebalstās uz Datu subjekta sniegto piekrišanu, Placent Activ Milano rūpīgi apsver šādas jaunas Apstrādes pieļaujamību.

5.6. Uzņēmums Placent OÜ ir atbildīgais personas datu apstrādātājs, uzņēmums Placent OÜ maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

6. Klientu datu publiskošana un/vai nosūtīšana trešajām personām

6.1. Placent Activ Milano sadarbojas ar personām, kurām Placent Activ Milano sadarbības ietvaros un ar sadarbības mērķi var nosūtīt ar Datu subjektiem saistīto informāciju, t.sk. Personas datus.
6.2. Šādas trešās personas var būt reklāmas un mārketinga partneri, klientu apmierinātības pētījumu organizējoši uzņēmumi, parādu piedziņas pakalpojuma sniedzēji, parādnieku reģistri, IT partneri, pasta pakalpojumu sniedzēji vai starpnieki, iestādes un organizācijas ar nosacījumu, ka:
6.2.1. atbilstošais mērķis un Apstrāde ir likumīgi;
6.2.2. Personas datu Apstrāde notiek atbilstoši Placent Activ Milano norādījumiem un uz spēkā esoša līguma pamata.

7. Personas datu apstrādes drošība

7.1. Placent Activ Milano Personas datus uzglabā tikai minimālo nepieciešamo laiku. Personas dati, kuru uzglabāšanas termiņš ir notecējis, tiek iznīcināti, izmantojot vislabāko praksi un atbilstoši Placent Activ Milano šim nolūkam noteiktajai kārtībai.
7.2. Placent Activ Milano ir ieviesis norādes un procedūras par to, kā nodrošināt Personas datu drošību, izmantojot gan organizatoriskus, gan tehniskus līdzekļus.
7.3. Ja saistībā ar Personas datiem notiek jebkāds incidents, Placent Activ Milano pieņem visus nepieciešamos mērus, lai samazinātu sekas un atbilstošus riskus nākotnē. Placent Activ Milano arī reģistrē visus incidentus un paredzētajā gadījumā par to informē Datu aizsardzības inspekciju un Datu subjektu tieši.

8. Bērnu Personas datu apstrāde

8.1. Placent Activ Milano Pakalpojumi, t.sk. informācijas sabiedrības pakalpojumi nav mērķēti Bērniem.
8.2. Placent Activ Milano apzināti nevāc informāciju par personām līdz 13 gadu vecumam jeb Bērniem, un apzinātas šādas darbības gadījumā vadāmies no Bērna vecāka vai aizbildņa vēlmēm.
8.3. Ja Placent Activ Milano uzzina, ka tomēr ir vācis Personas datus no Bērna vai par Bērnu, Placent Activ Milano dara visu, lai pārtrauktu šādu Personas datu Apstrādi.

9. Datu subjekta tiesības

9.1. Ar piekrišanu saistītās tiesības:
9.1.1. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā paziņot uzņēmumam Placent Activ Milano par savu vēlmi atsaukt piekrišanu Personas datu Apstrādei.
9.1.2. Uzņēmumam Placent Activ Milano sniegto piekrišanu saņemt jaunumus var atsaukt, izmantojot jaunumu apakšā esošo saiti.
9.2. Personas datu apstrādē Datu subjektam ir arī šādas tiesības:
9.2.1. Tiesības saņemt informāciju jeb Datu subjekta tiesības saņemt informāciju par Personas datiem, kas ir savākti par viņu.
9.2.2. Tiesības iepazīties ar datiem, kas aptver arī Datu subjekta tiesības uz Apstrādājamo Personas datu kopiju.
9.2.3. Tiesības uz nepareizu Personas datu labošanu.
9.2.4. Tiesības uz datu dzēšanu jeb konkrētos gadījumos Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Personas dati tiktu dzēsti, piemēram, ja Apstrāde notiek tikai uz piekrišanas pamata.
9.2.5. Tiesības pieprasīt Personas datu Apstrādes ierobežošanu. Šādas tiesības rodas, piemēram, gadījumā, ja Personas datu Apstrāde nav atļauta uz likuma pamata vai Datu subjekts apstrīd Personas datu pareizību. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Personas datu Apstrādes ierobežošanu uz laiku, kas datu pārzinim ļauj pārbaudīt Personas datu pareizību, vai, ja personas datu Apstrāde ir nelikumīga, bet Datu subjekts nepiesaka personas datu dzēšanu.
9.2.6. Tiesības uz uzraudzības iestāžu vērtējumu par to, vai Datu subjekta Personas datu Apstrāde ir likumīga.

10. Tiesību realizēšana un pretenziju iesniegšana

10.1. Tiesību realizēšana:
10.1.1. Datu subjektam ir tiesības gadījumā, ja ir jautājums, pieteikums vai sūdzība, kas ir saistīta ar Personas datu apstrādi, vērsties pie Placent Activ Milano, rakstot e-pastu uz adresi info@placentactiv.ee.
10.2. Sūdzību iesniegšana:
10.2.1. Datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību pie Placent Activ Milano, Datu aizsardzības inspekcijas vai tiesā, ja Datu subjekts uzskata, ka, apstrādājot Personas datus, ir pārkāptas viņa tiesības.
10.2.2. Datu aizsardzības inspekcijas (AKI) kontaktinformācija ir AKI mājaslapā: Nõuandetelefon | Andmekaitse Inspektsioon (aki.ee)

 

11. Sīkdatnes un citas interneta tehnoloģijas

11.1. Placent Activ Milano var vākt datus par Interneta vietņu un citu informācijas sabiedrības pakalpojumu Apmeklētājiem, izmantojot Sīkdatnes (t.i., mazas informācijas datnes, kuras Apmeklētāja pārlūks saglabā Apmeklētāja datora vai citas iekārtas cietajā diskā) vai citas līdzīgas tehnoloģijas (piem., IP adrese, iekārtas informācija, atrašanās vietas informācija) un apstrādāt šos datus.
11.2. Placent Activ Milano savācamos datus izmanto, lai nodrošinātu Pakalpojuma sniegšanu atbilstoši Apmeklētāja vai Klienta paradumiem; nodrošinātu vislabāko Pakalpojuma kvalitāti; informētu Apmeklētāju un Klientu par saturu un izteiktu ieteikumus; padarītu reklāmas atbilstošākas un efektivizētu mārketinga centienus; vienkāršotu autorizēšanos un datu aizsardzību. Savāktos datus izmanto arī Apmeklētāju uzskaitei un viņu lietošanas paradumu fiksēšanai.
11.3. Placent Activ Milano izmanto sesijas, pastāvīgās un reklāmas sīkdatnes. Sesijas sīkdatnes tiek dzēstas automātiski pēc katra apmeklējuma; pastāvīgās sīkdatnes saglabājas, atkārtoti izmantojot Interneta vietni. Trešo pušu Sīkdatnes Placent Activ Milano izmanto partneru Interneta vietnes. Šo Sīkdatņu rašanos Placent Activ Milano nekontrolē, tādēļ informāciju par šīm sīkdatnēm saņemsi pie trešajām pusēm.
11.4. Sīkdatnēm Apmeklētāji piekrīt, tās izmantojot Interneta vietnē, Informācijas sabiedrības pakalpojuma iestatījumos vai interneta pārlūkā.
11.5. Lielākā daļa interneta pārlūkotāju atļauj Sīkdatnes. Pilnībā aizliedzot Sīkdatnes, Interneta vietnes funkcijas Apmeklētājam nav pieejamas. Sīkdatņu un citu līdzīgu tehnoloģiju atļaušanu vai aizliegšanu kontrolē Apmeklētājs, izmantojot sava interneta pārlūka iestatījumus, informācijas sabiedrības pakalpojuma iestatījumus un šādas privātuma efektivizēšanas platformas.

12. Svarīgi dokumenti, norādījumi, kārtības

12.1. Piemērojot Placent Activ Milano Privātuma noteikumus, vadās no šādiem dokumentiem, kārtībām, norādījumiem:
12.1.1. Apstrādes darbību reģistrs, kurā ir minēti visi Personas datu apstrādes mērķi, veidi, apstrādājamo Personas datu tipi un kategorijas, kā arī atbilstošie Apstrādes pamati;
12.1.2. Personas e-veikala konts, cauru kuru Datu subjekts piekļūst saviem uzņēmumā Placent Activ Milano esošajiem personas datiem; var tos labot, grozīt, kā arī realizēt citas savas uz likuma un šo Privātuma noteikumu pamata sniedzamās tiesības;
12.1.3. Placent Activ Milano organizatorisko un tehnisko līdzekļu izmantošanas principi, kuros ir minēti dažādi līdzekļi, kurus Placent Activ Milano izmanto, lai vienmēr nodrošinātu personas datu konfidencialitāti un drošību.
12.1.4. Viss par sīkdatnēm (angļu valodā): Sīkdatņu un citu interneta tehnoloģiju apraksti, kurus izmanto Placent Activ Milano.

13. Kontaktinformācija un informācija

13.1. Placent Activ Milano Datu subjektam svarīga kontaktinformācija:
13.1.1. Jautājumos par Personas datiem ar Placent Active Milano var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi info@placentactiv.ee

14. Citi nosacījumi

14.1. Placent Activ Milano ir tiesības vienpusēji grozīt šos Privātuma noteikumus. Par izmaiņām Placent Activ Milano Datu subjektus informē mājaslapā www.placentactiv.lv. Pieņemam, ka, sākot izmantot Placent Activ Milano interneta vietni www.placentactiv.lv, esat iepazinies ar privātuma noteikumiem un piekritis tiem.